Phân phối tài khoản phụ

1. Tổng quan về chức năng Thêm quản lý tổ chức tài khoản phụ và cải thiện hệ thống quyền hạn của nền tảng Captain....

Written by captainbi
April 25, 2021

Ủy quyền cửa hàng Amazon

Captain ủy quyền dựa trên tài khoản Amazon. Người dùng miễn phí chỉ có thể lấy dữ liệu của 1 cửa hàng trong tài khoản và...

Written by captainbi
April 25, 2021