Quảng cáo CPC

Phân tích quảng cáo

Mô đun quảng cáo gồm có 4 phần: Tổng quan dữ liệu, Phân tích quảng cáo, Quản lý quảng cáo và Công cụ thông minh....

Written by captainbi
May 7, 2021

Quản lý quảng cáo

Giới thiệu chức năng  Phần quản lý quảng cáo có thể quản lý thống nhất các cài đặt hoạt động liên quan đến tất cả...

Written by captainbi
May 8, 2021

Công cụ thông minh

Phân giờ chỉnh giá A. Phân giờ chỉnh giá là gì? 1.Định nghĩa: Phân giờ chỉnh giá là điều chỉnh giá thầu quảng cáo theo các...

Written by captainbi
May 10, 2021