Quản lý kho hàng FBA

Bảng tin FBA

Bảng tin tổng quan FBA hiển thị dữ liệu của cửa hàng, tổng giá trị hàng hóa trong kho, thống kê tuổi tồn kho, tồn...

Written by captainbi
April 23, 2021

Danh sách hàng tồn kho FBA

Theo kết quả phân tích dữ liệu, nhắc nhở số ngày có sẵn của sản phẩm và đề xuất số lượng bổ sung. Tất cả những gì người...

Written by captainbi
April 23, 2021

Danh sách tồn kho dư thừa FBA

Thống kê chi tiết về tình trạng lưu trữ, tình trạng tuổi tồn kho, LTSF ước tính (phí lưu trữ dài hạn), ước tính giá trị hàng,...

Written by captainbi
April 23, 2021

Danh sách tính toán chi phí

Thống kê chi tiết chi phí ước tính của từng sản phẩm ASIN chính/phụ, LTSF ước tính (phí lưu kho dài hạn) và các dữ liệu khác,...

Written by captainbi
April 23, 2021