Công cụ phân tích hoạt động cửa hàng

Tình hình bán hàng

Tình hình bán hàng theo thời gian thực tương đương với [Trợ lý bán hàng] trên hệ thống nền Amazon, có thể cung cấp cho người bán...

Written by captainbi
April 23, 2021

Bảng tin toàn cửa hàng

Bảng tin tổng quan toàn cửa hàng cung cấp cho người dùng hiệu suất của tất cả các cửa hàng, so sánh ba yếu tố: ...

Written by captainbi
April 23, 2021

Danh sách đơn hàng

Trong hệ thống nền của Amazon, chỉ có thể xem trạng thái đơn hàng của một cửa hàng, điều này không có lợi cho việc quản...

Written by captainbi
April 23, 2021

Hàng hóa trực tuyến

Hàng hóa trực tuyến cung cấp hỗ trợ cơ bản cho các lĩnh vực thống kê khác. Người dùng có thể sử dụng hàng hóa...

Written by captainbi
April 23, 2021