Công cụ hỗ trợ chọn sản phẩm

Nghiên cứu chọn sản phẩm

1. Trường hợp sử dụng Người bán muốn điều tra dữ liệu các sản phẩm khác nhau (chẳng hạn như xếp hạng, giá cả, review, lợi nhuận,...

Written by captainbi
April 23, 2021

Tìm kiếm từ lưu lượng

1. Trường hợp sử dụng Người bán muốn biết mức độ phổ biến của từ khóa (chẳng hạn như khối lượng tìm kiếm, khối lượng...

Written by captainbi
April 23, 2021

Làm thế nào để tải báo cáo từ khóa?

Trong mô-đun [Chọn sản phẩm] – [Tìm kiếm từ lưu lượng] Sau khi người dùng nhập tìm kiếm một từ khóa, hệ thống sẽ trả...

Written by captainbi
May 24, 2021